PRIVACY EN COOKIE POLICY VAN BVMBO

Privacy en Cookie Policy van BVMBO

Privacy
BVMBO hecht veel waarde aan uw privacy en aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van onze en bezoekers op onze website www.bvmbo.nl

Reikwijdte
Wij informeren u dat uw persoonsgegevens door het gebruik van onze website en de daaraan gerelateerde diensten gebruikt kunnen worden voor het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Deze Privacy en Cookie Policy is van toepassing op alle onderdelen van de door bvmbo beheerde websites.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:
Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door u aan te melden voor onze nieuwsbrief of een van onze activiteiten.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 1. Gegevens die wij automatisch verzamelen:
  Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:
  o browsergegevens;
  o verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.
 1. Gegevens die u aan ons verstrekt door gebruik te maken van de website en Diensten: Wij verzamelen de gegevens die u verstrekt wanneer u onze website bezoekt en/of gebruikt. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:
  o adresgegevens en andere locatiegegevens;
  o zoekopdrachten.
 2. Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief:
  o naam;
  o e-mailadres.
 3. Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een van onze activiteiten:
  Wij verzamelen de gegevens die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze activiteiten. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:
  o namen;
  o geboortedatum;
  o adresgegevens;
  o (mobiele) telefoonnummers;
  o e-mailadressen;
  o Naam van de (onderwijs)organisatie
  o Functie
  o Bevoegdheid

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:
Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties).

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij BVMBO te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen:
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd, tenzij we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:
Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites:
Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden. 

Rechten van betrokkene:
U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevens te beperken. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens zullen binnen vier weken door ons worden behandeld.

Klachten:
Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Cookies
Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Met een cookie worden bepaalde gegevens van een websitebezoeker op uw apparaat opgeslagen en bij een volgend bezoek weer uitgelezen. De cookies worden voornamelijk geplaatst om de gebruikservaring van de website van BVMBO te verbeteren. BVMBO maakt op haar website gebruik van functionele cookies en analytische cookies. 

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies om de website voor u te personaliseren.

Analytische cookies
Wij gebruiken Google Analytics voor het verzamelen van webstatistieken. De cookies geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken, welke pagina’s het best worden bezocht en waarop gezocht wordt. Op basis daarvan kunnen we onze sites verbeteren. Over deze cookies moeten wij onze bezoekers informeren. We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en het ‘gegevens delen’ met Google hebben we uitgezet. Wij hebben hiertoe de IP-adressen geanonimiseerd waardoor persoonlijke data niet beschikbaar is voor Google. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers.

Social Media cookies
De social media buttons op deze website zijn links naar de betreffende social media pagina’s. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst.

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder treft u een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website. 

Apple Safari;
Google Chrome;
Microsoft Internet Explorer;
Mozilla FireFox

Slotbepalingen
Aanpassingen Privacy en Cookie Policy:
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contact:
Indien u vragen heeft over deze Privacy en Cookie Policy of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manier: 

per e-mail: info@bvmbo.nl